Funda ukubala Kahle

From Wikibooks
Isahluko 1

Bala.

Yonke indawo esiyibhekayo inezinto. Kodwa umbuzo obalulekile wukuthi lezo zinto ziyingaki, ukwazi loku kubalulekile.
Zinengike izindlela zokubala, singabala ngesiZulu sibese sibhale phansi ngobawu olumele leyonamba njengoba senza phansi ngokukhombisa isithombe bese sisho ukuthi ziyingaki izinto ezisesithombeni ngokusembenzisa uphawu lokubala kanye nesiZulu.

Isibonelo sokubala
Into Inamba NgesiZulu
x 1 Kunye
xx 2 Kubili
xxx 3 Kuthathu
xxxx 4 Kune
xxxxx 5 Isihlanu
xxxxxx 6 Isithupha
xxxxxxx 7 Isikhombisa
xxxxxxxx 8 Isishiya galombili
xxxxxxxxx 9 Isishiya galonye
xxxxxxxxxx 10 Ishumi

Kulesibonelo esiphezulu kuyake kwenzeke ukuthi izinto esinazo zingezeke. Zingangezeka ngokuthi abazali basithengele nobe omunye wabangani bethu asi.

Isibonelo:

Uma uSipho angipha ipensela lakhe ngizoba nangaki yamapensela uma benginelilodwa?

Impendulo:

Ngizoba namapensela amabili (nobe 2).

Ngekwezibalo lesehlakalo esiphezulu singaphalwa nje:

1+1=2

Loluphawu + luchaza ukuhlanganisa, kanti libizwa ngo hlanganisa/umhlanganisi (nobe u-plus ngesiNgisi) Kanti lolu = luchaza umphumela, kanti libizwa ngokuthi umphumela/kunika (nobe u-equal ngesiNgisi).